STATUT

STATUT

Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1


Stowarzyszenie nosi nazwę: Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 poz. z późn. zm.), niniejszego Statutu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


§2


1.Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej zwany dalej Stowarzyszeniem, jest patriotycznym Stowarzyszeniem pro-obronnym skupiającym obywateli, młodzież i rezerwistów Wojska Polskiego, jako kontynuator istniejącego w okresie międzywojennym Związku Rezerwistów.

2.Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§3


1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz środowiska Polaków za granicą z zachowaniem miejscowych praw o stowarzyszeniach.

2.Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Chełmno.

4


Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw wynikających z postanowień Statutu Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników.


§5


1.Stowarzyszenie może ustanawiać i używać własnego umundurowania, sztandaru, chorągwi, proporców, loga, odznaczeń, pieczęci koloru zielonego zatwierdzanych przez Komendę Główną Związku.

2.Godłem Stowarzyszenia jest orzeł srebrny w koronie zamkniętej.


§6


Stowarzyszenie posiada wewnętrzne jednostki organizacyjne, którymi są  Oddziały.


§7


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym

samym lub podobnym profilu działania.

§8


W przypadkach szczególnych, nieujętych w niniejszym Statucie, decyzję dotyczącą przyznania uprawnień członkowskich podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Komendą Główną Związku.


§9


Komenda Główna Związku może nawiązywać współpracę lub zawierać porozumienia z organami władzy publicznej, instytucjami i jednostkami wojskowymi oraz organizacjami o profilu pro-obronnym, które zostały zarejestrowane jako organizacje oficjalnie działające.

ROZDZIAŁ II

CELE i SPOSOBY DZIAŁANIA


§10


Celem Stowarzyszenia jest:

1)działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,

2)wychowanie obywatelskie członków oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Józefa Piłsudskiego,

3)przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i Obrony Cywilnej,

4)wychowanie członków w duchu patriotycznym,

5)podnoszenie wśród członków Stowarzyszenia poziomu sprawności fizycznej oraz uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,

6) kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad współżycia opierających się na wzajemnym szacunku, środowiskowej solidarności oraz koleżeńskiej więzi,

7) obrona godności, honoru i dobrego imienia żołnierza Wojska Polskiego,

8) integrowanie Żołnierzy, Policjantów, Junaków Obrony Cywilnej, Strażaków rezerwy,

9)pogłębianie więzi i solidarności żołnierskiej pomiędzy członkami Stowarzyszenia ,a żołnierzami służby zawodowej Wojska Polskiego,

10)występowanie do organów władzy publicznej, instytucji, jednostek wojskowych z inicjatywami dotyczącymi wzajemnej współpracy oraz integracji środowiska wojskowego ze społeczeństwem regionu.

11)działanie na rzecz Obronności Państwa, propagowanie wiedzy historycznej i tradycji Oręża Wojska Polskiego

§11


Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

1)zrzeszenie swoich członków w wewnętrznych jednostkach organizacyjnych i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizację wypoczynku posługując się metodą pracy w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,

2)udział w obchodach i uroczystościach historyczno-patriotycznych i państwowych oraz składanie wiązanek okolicznościowych i zniczy,

3)organizowanie przedsięwzięć poprzez prowadzenie wykładów, kursów, konferencji, ćwiczeń ze szkolenia wojskowego i innych form działalności z myślą o członkach Stowarzyszenia oraz o społeczeństwie,

4)organizowanie obozów, biwaków, zlotów, rajdów z zakresu turystyki i sportu, służących integracji członków Stowarzyszenia,

5)prowadzenie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

6)kształcenie na instruktorów Rezerwy,

7)współpracowanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie obrony kraju i zwalczania klęsk żywiołowych w tym Ratownictwa oraz w realizacji celów statutowych,

8)przygotowanie zaplecza kadrowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP,

9)prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej Stowarzyszenia poprzez działalność publicystyczno-wydawniczą oraz współpracę ze środkami masowego przekazu.

10)promocja Zawodowej Służby Wojskowej i Obrony Cywilnej

11)uczestnictwo w zawodach sportowych

12)wspomaganie i organizacja zawodów o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym lub innych form współzawodnictwa sportowego.

13)organizowanie ochotniczych formacji Ratowniczych na potrzeby służb ratunkowych i ochrony ludności

14)troska i praktyczne działanie w kierunku zachowania naturalnego środowiska jako wspólnego dobra ludzkości w Polsce

15)uświadamianie i popularyzowanie przepisów o ochronie przyrody.

16)kształcenie na Społecznych Strażników Ochrony Przyrody


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA i OBOWIĄZKI

§12


1.Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna i prawna nie pozbawiona praw publicznych z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej i przeniesiona do rezerwy oraz młodzież od 16 roku życia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierających członkiem Stowarzyszenia.


§13


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych

2) wspierających

3) honorowych

§14


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba która złożyła deklaracje, aktywnie i dobrowolnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składki członkowskie i jest osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, niepozbawioną praw publicznych, bądź też jest cudzoziemcem mającym stałe zameldowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz identyfikującym się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.


§15


Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1)uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia, odczytach, konferencjach itp. organizowanych przez Władze Stowarzyszenia.

2)zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3)jako uczestnik do wypowiadania się we wszystkich sprawach omawianych na Walnym Zjeździe Członków,

4)korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,

5)wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,

6)być mianowanym na stopnie Stowarzyszenia określone w Regulaminie Stowarzyszenia,

7)noszenia munduru, oznak Stowarzyszenia i posiadania legitymacji Stowarzyszenia,

8)być odznaczonym,

9)udziału w obradach Walnego Zjazdu Członków z prawem głosu stanowiącego.


§16


Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1)ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

2)udziału i współdziałania w pracach Stowarzyszenia,

3)regularnego uiszczania składek członkowskich,

4)dbałości o dobre imię Stowarzyszenia i jego członków,

5)przestrzeganie zasad honoru i godności,

6)aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia,

7)realizacji celów statutowych i starannego wykonywania przyjętych na siebie zadań związanych z działalnością Stowarzyszenia,

§17


1.Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która została przyjęta do Stowarzyszenia ze względu na walory społeczne lub obywatelskie, nie biorąca osobistego udziału w pracach Stowarzyszenia, ale wyznająca ideę Stowarzyszenia i okazująca moralne i materialne poparcie, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową zgodnie ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

2.Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.


§18


Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:

1)występowania z wnioskami i propozycjami do Komendy Głównej Związku,

2)noszenia munduru zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia,

3)noszenia odznak Stowarzyszenia i posiadania legitymacji Stowarzyszenia,

4)być odznaczanym,

5) udziału w obradach Walnego Zjazdu Członków z prawem głosu doradczego.

§19


Członek wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.


§20


Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Komenda Główna Związku, która zapada przy większości głosów przy pełnym składzie.


§21


1.Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia, Państwa, Wojska Polskiego.

2.Godność członka honorowego nadaje na podstawie uchwały Walny Zjazd Członków na pisemny wniosek Komendy Głównej Związku.


§22


1.Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo do noszenia munduru zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia oraz udziału w obradach Walnego Zjazdu Członków z prawem głosu doradczego

2.Członek honorowy Stowarzyszenia obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

§23


1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Komendzie Głównej Związku,

2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania w okresie powyżej 1-roku z opłatą składek członkowskich,

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczeniem Honorowego Sądu Związku w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania regulaminów i uchwał lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

4) śmierci członka lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

5)pozbawieniem godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zjazdu Członków, który tą godność nadał.

2. Komenda Główna Związku zobowiązana jest zawiadomić w sposób pisemny członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz terminie złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżane w terminie 7 dni od daty ich doręczenia.


§24


Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§25


Osobom którym odmówiono prawa członkostwa Komenda Główna Związku podaje w formie pisemnej przyczynę odmownej decyzji.


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA


§26


Organami władzy Stowarzyszenia są:

1.Walny Zjazd Członków

2.Komenda Główna Związku

3.Komisja Rewizyjna Związku

4.Honorowy Sąd Związku


§27


1.Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

2.Kadencja wszystkich organów władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

3.Każdy z członków władz Stowarzyszenia może w czasie kadencji zrezygnować z pełnienia funkcji.


§28


1.Walny Zjazd Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.


2. Walny Zjazd Członków zwoływany jest przez Komendę Główną Związku.


§29


1.W Walnym Zjeździe Członków biorą udział:

1)członkowie Oddziałów z głosem stanowiącym,

2)członkowie Komendy Głównej Związku, Komisji Rewizyjnej Związku, Sądu Honorowego Związku z głosem stanowiącym,

3) członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia z głosem doradczym.

2.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Członków, Komenda Główna Związku powiadamia członków, co najmniej 21 dni przed terminem zebrania.


§30


1.Nadzwyczajne Walne Zjazdy Członków zwołuje Komenda Główna Związku:

1)z własnej inicjatywy,

2)na żądanie Komisji Rewizyjnej Związku,

3)na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Dowództw Oddziałów lub 2/3 członków zwyczajnych.

2.Komenda Główna Związku zobowiązana jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1.

3.Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§31


1.Walny Zjazd Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

2.Obradami Walnego Zjazdu Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

3.Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zjazdu Członków.

4.Walny Zjazd Członków wybiera spośród siebie członków Komendy Głównej Związku, oraz od 3-5 członków Komisji Rewizyjnej, od 3-5 członków Honorowego Sądu Związku, którzy są wybierani większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§32


Mandat wybranych członków do Władz Stowarzyszenia trwa przez całą kadencję.


§33


1.Uchwały Walnego Zjazdu Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu,15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania członków.


§34


Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy:

1)uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

2)uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,


3)wybór i odwoływanie Komendanta Głównego Związku oraz składu Komendy Głównej Związku,

4)wybór lub odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Związku,

5)wybór lub odwoływanie członków Honorowego Sądu Związku,

7)uchwalenie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia

8)podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku uchwał w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom,

9)nadawanie i pozbawienie godności członka Honorowego Stowarzyszenia na wniosek Komendy Głównej Związku,

10)podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,


§35


1.Komenda Główna Związku będąca najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zjazdami Członków kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zjazdem Czlonków.

2.W skład Komendy Głównej Związku wchodzi 4 członków: Komendant Główny Związku, Zastępca Komendanta Głównego Związku, Sekretarz i Skarbnik.

3. Posiedzenia Komendy Głównej Związku zwołuje Komendant Główny Związku, a w razie jego nieobecności Zastępca Komendanta Głównego Związku. Posiedzenia odbywają się w miarę możliwości nie rzadziej jednak niż, co 3 miesiące.

4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Komendanta Głównego Związku, funkcję tę obejmuje na ten okres Zastępca Komendanta Głównego Związku.

§36


Do zadań Komendy Głównej Związku należy:

1) zwoływanie Walnego Zjazdu Członków,

2) realizacja celów Statutowych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Członków,

3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

4) uchwalenie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,

5)uchwalenie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,

8) koordynowanie działalności jednostek terenowych,

9) zawieszanie w czynnościach Dowództw Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

10) określanie wysokości składek członkowskich,

11) zawieszanie uchwał Dowództw Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,

12) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,

13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,

14)uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia w tym ramowych regulaminów Dowództw Oddziałów,

15)podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,

16) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,


17) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walny Zjazd Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,

18)składanie Walnemu Zjazdu Członków sprawozdań ze swojej działalności,

19)nadzorowanie i kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

20)Nadawanie godności członka wspierającego i zwyczajnego,

21)Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków, zapadających przy większości głosów w głosowaniu jawnym przy pełnym składzie.


§37


Od uchwał Komendy Głównej Związku przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Komendy Głównej Związku – za jej pośrednictwem.

§38


1.Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 do 5 członków, w tym: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza wybieranych ze swego składu.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§39


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Związku należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzy­szenia,

2) zwołanie Walnego Zjazdu Członków, w razie nie zwołania go przez Komendę Główną Związku, w terminie lub trybie ustalonym w statucie,

3) prawo żądania zwołania posiedzenia Komendy Głównej Związku, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrz­nej. Posiedzenie Komendy Głównej Związku w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania),

4)uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu Komisji Rewizyjnych Oddziałów,

5)składanie Walnemu Zjazdu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia.


§40


1.Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezydium.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.


§41


Honorowy Sąd Związku składa się z 3 do 5 osób, z pośród których wybiera: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.


§42

1.Honorowy Sąd Związku jest organem sądowym, który jest niezawisły w orzekaniu, a jego orzeczenia zapadają przy pełnym składzie, większością głosów podczas jawnego głosowania.

2.Od orzeczenia Honorowego Sądu Związku można odwołać się do Walnego Zjazdu Członków.


§43


Do kompetencji Honorowego Sądu Związku należy:

1)orzekanie w sprawach członków wynikłych w trakcie działalności Stowarzyszenia,

2)orzekanie w sprawach dyscyplinarnych-na wniosek Dowódców Oddziałów,

3)rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia,

4)orzekanie w kwestiach zgodności ze statutem uchwał, regulaminów oraz decyzji władz Stowarzyszenia,

5)rozpatrywanie spraw wniesionych przez Komendę Główną Związku lub Komisję Rewizyjną Związku w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia.


§44


1.Postępowanie przed Honorowym Sądem Związku toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zjazdu Członków.

2.Członek stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopu­szczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

3.Członkowie Honorowego Sądu Związku nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.


§45


Honorowy Sąd Związku może wymierzać następujące kary:

1)upomnienia,

2)nagany,

3)zawieszenia w prawach członka na okres od 3 do 12 miesięcy,

4)wykluczenie ze Stowarzyszenia.


§46


W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów.


§47


Uchwały władz Stowarzyszenia o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.


ROZDZIAŁ V

WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA


§48


Wewnętrzne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia tworzą Oddziały.


§49


Do powołania Oddziału przez Komendę Główną Związku wymagany jest wniosek, co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc Oddział Komenda Główna Związku określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.


§50


1.Oddziały powoływane są przez Komendę Główną Związku, która określa ich zasięg terytorialny oraz siedzibę.

2.Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Komendy Głównej Związku w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

2)złożenia przez Zarząd Oddziału zwany dalej Dowództwem Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

3.W momencie zawieszenia Dowództwa Oddziału, Komenda Główna Związku powołuje tymczasowe Dowództwo Oddziału, które pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Dowództwa Oddziału przez Walny Zjazd Oddziału.§51


Władzami Oddziału są:

1)Walny Zjazd Oddziału

2)Dowództwo Oddziału

3)Komisja Rewizyjna Oddziału


§52


1.Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

2.Kadencja władz trwa 3 lata.

3.Każdy z członków Władz Oddziału może w czasie kadencji zrezygnować z pełnienia funkcji.

4. Postanowienia §46 stosuje się odpowiednio.


§53


Walny Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.


§54


W Walnym Zjeździe Oddziału biorą udział:

1)członkowie Oddziału z głosem stanowiącym,

2)członkowie Dowództwa Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału z głosem stanowiącym,

3) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi z terenu działania Oddziału.

§55


1.Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału zwołuje Dowództwo Oddziału na 60 dni przed Walnym Zjazdem Członków, zawiadamiając o terminie, miejscu i porządku obrad.

2.Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału zwoływany jest przez Dowództwo Oddziału w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.


§56


1.Postanowienia §31 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

2.Walny Zjazd Oddziału wybiera spośród siebie Dowódcę Oddziału oraz skład Dowództwa Oddziału oraz składającą się z 3-5 osób Komisję Rewizyjną Oddziału, którzy są wybierani większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

3.Członkowie Dowództwa Oddziału powoływani są przez Komendanta Głównego Związku rozkazem i nominacją.


§57


Mandat wybranych członków do Władz Oddziału trwa przez całą kadencję.

§58


1.Uchwały Walnego Zjazdu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu,15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania członków.


§59


Do kompetencji Walnego Zjazdu Oddziału należy:

1)uchwalenie programów działania oddziałów,

2)wybór i odwoływanie Dowódcy oraz członków władz Oddziału,

3)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,

4)podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady Walnego Zjazdu Oddziału.

§60


1.Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału zwołuje Dowództwo Od­działu:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komendy Głównej Związku,

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania człon­ków zwyczajnych Oddziału.

2.Dowództwo Oddziału jest obowiązane zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku lub żąda­nia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.

3.W przypadku nie zwołania przez Dowództwo Oddziału Walnego Zjazdu Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

4.Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§61


Dowództwo Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§62


1.Dowództwo Oddziału składa się Dowódcy Oddziału oraz Zastępcy Dowódcy Oddziału, Sekretarza i Skarbnika.

2.Posiedzenia Dowództwa Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rza­dziej jednak niż 1 raz na dwa miesiące.

3.Posiedzenie Dowództwa Oddziału zwołuje Dowódca Dowództwa Oddziału z włas­nej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3/4 członków Dowództwa Oddziału, w terminie 21 dni od zgłoszenia wniosku.

4.W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez Dowódcę Dowództwa Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres Zastępca Dowódcy Oddziału wyznaczony przez Dowództwo Oddziału.


§63


Do zadań Dowództwa Oddziału należy:

1)wykonywanie celów statutowych oraz uchwał Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia, Komendy Głównej Związku oraz Walnego Zjazdu Oddziału,

2)określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,

3)uchwalenie budżetu Oddziału i przekazywanie ustaleń do Komendy Głównej Związku oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

4)reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

5)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

7)uchwalenie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

8)współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału,

9)zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zjazdów Od­działu,

10)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe Oddziału.

11)nadzorowanie i kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Związku.


§64


Ze swojej działalności Dowództwo Oddziału składa sprawozdania miesięczne z działalności Oddziału przed Komendą Główną Związku oraz sprawozdanie przed Walnym Zjazdem Oddziału z działalności między posiedzeniami Walnego Zjazdu Oddziału.


§65


1.Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału.

2.Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 – 5 osób, którzy wybierają z pośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.

4.Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Dowództwa Oddziału co najmniej jeden raz w roku.


§66


Zakres działań Komisji Rewizyjnej Oddziału obejmuje:

1)kontrola działalności Dowództwa Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,

współpraca z Komisją Rewizyjną Związku,

2)przedstawianie Dowództwu Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,

3)zgłaszanie Komendzie Głównej Związku umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Dowództwa Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

4)przedkładanie Walnemu Zjazdu Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Dowództwu Oddziału.

§67


W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów.


ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§68


Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§69


Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2)dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3) dotacje,

4) darowizny, zapisy i spadki,

5) wpływy z działalności statutowej,

6) dochody z ofiarności publicznej.


§70


1.Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

2.Podział otrzymywanych przez Oddziały Stowarzyszenia funduszy, odbywa się na podstawie regulaminów uchwalonych przez Komendę Główny Związku.

§71


1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Środki pieniężne niezależnie od ich źródeł pochodzenia przechowywane są wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca każdego kwartału w danym roku kalendarzowym. 50% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Dowództwo Oddziału odprowadza w wyżej określonym terminie na konto Komendy Głównej Związku.

3. Za prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia odpowiada Komenda Główna Związku.

4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

5.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§72


Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są trzy podpisy: Komendanta samodzielnie lub dwóch członków Komendy Głównej działających łącznie.


ROZDZIAŁ VII

ZASADY ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§73


1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walny Zjazd Członków wymaga kwalifikowanej wię­kszości 2/3 głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Komenda Główna Związku zawiadamia niezwłocznie Sąd rejestrowy o zmianie statutu.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walny Zjazd Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia ma­jątku Stowarzyszenia.

4.Dla ważności uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku musi zostać podjęta w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zjazdu Członków większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

5.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).


ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§74


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednio przepisy z Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.)

§75


Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosow­nego postanowienia Sądu Rejestrowego.


 .